Okuwyň nyrhy

Hormatlydalaşgärler!
Grodno şäherinegeleniňizdeSiziňaşakdakyçykdajylarygözöňündetutmagyňyzgerek:
- saglykätiýaçlandyrmasy – 230$
- saglykbarlagy – 150$
- raýatlykwemigrasiýaboýunçagulluklardahasabadurmaküçintöleg – 60$
- uniwersitetiňumumyýaşaýyşjaýyndaýaşamaküçin – 350 $ / 1ýyl
- birhepdeüçin  iýmitiň minimaltoplumy – 50$

Okuwyňdolytölegi we umumyýaşaýyşjaýynyňtölegidaşaryýurtraýatytarapyndanuniwersitetiňhasabyna Belarus Respublikasynagelenbadynatölenmeli.
2017/2018okuwýylynda “Grodnonyňdöwletoba- hojalykuniwersitetinde” okamaküçinokuw ýylynyň tölegleribilentanyşyň.Okuwyňbahasy her ýylbilimedarasynyň rektory tarapyndankesgitlenilýär.

Birinji gadam ýokary bilimine (bakalawr)
(okuwyň gündizki görnüşi)

Fakultet

Hünär

Okuwmöhleti

Birinji okuw ýylynyň
bahasy
, doll.ABŞ

Galan okuw ýyllarynyň bahasy, doll.ABŞ

Buhgalterhasabaty

Buhgalterhasabat,  derňeme we audit

4 ýyl

$2200

$2050

Ykdysadyýеtçilik

Ykdysadyýeçi we oba hojalyk edaralarynyň guramaçylygy

Menedjement (rus dilinde)

Menedjement (iňlis dilinde)

$2500

$2500

Ösümlikleri goraýyş

Ösümliklerigoraýyşwekarantin

4 ýyl

$2000

$1850

Agrohimiýa we topragyöwrenişylmy

Mal lukmançylygy (weterinariýa)

Weterinariýa  lukmançylygy

5 ýyl

$2000

$1850

Agronomiýa

Agronomiýa

4 ýyl

$2000

$1850

Biotehnologiýa

Zotehnika

Inžener- tehnologik

Tehnologiýa  saklama,  azyk we ösümlik çyg malyny täzeden işlemek

4 ýyl

$2200

$2050

Tehnologiýa  saklama we  mal önümçiligini täzeden işlemek

 

Ikinji gadam ýokary bilimine (magistratura)

Hünäri

Okuw möhleti

Okuwyň bahasy

Ykdysadyýet we halk hojalygynyň dolandyrylyşy

 1 ýyl

$2200

Tehnologiýa saklama,dänäni we däne önümlerini işleme we gaýtadan işleme 

Et, süýt, balyk önümleri we doňdurma önümçiliginiň tehnologiýasy

Agronomiýa

$2000

Zotehniýa

Weterinariýa

 

Ýokary okuw jaýyna çenli taýynlanyş faklteti

Bilim meýilnamasynyň görnüşi

Resminamalary kabul ediş möhleti

Bahasy

Taýýarlaýjy bölüm

Elmydama

$1800

Taýýarlaýjy kurslar

Elmydama

1400$-den(okuwyň möhletine bagly)

 

Ýaşaýyş harjy


“Grodnanyň döwlet oba-hojalyk uniwersiteti” ähli daşary ýurt talyplaryna umumy ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edýär.Umumy ýaşaýyş jaýynyň bahasy bir sap teoritiki (akademiýa) ýylyna 350 $-dan ybarat.