Belarus Respublikasyna gelmek


Belarus Respublikasyna okuwa gelmek üçin daşary Ýurtly dalaşgärleri çakylyk hatyny almagy zerur (wiza tertibi bolan ýurtlar üçin). Çakylyk hatyny almak üçin aşakdaky resminamalary görkezmek gerek:

1) Öwrenilen sapaklary we alnan bahalary görkezýän şahadatnamanyň (orta bilim hakynda attestat/Ýokary bilim edarasyny tamamlandygy hakynda diplom we onuň goşundydy) nusgasy we rus dilinde terjimesi;

2) Okuwyň dowamynda hereket edýän pasportyň nusgasy we rus dilinde terjimesi (eger passport rus dilinde bolmasa).

Ýokarda sanalar resminamalar uniwersitet poçtanyň üsti bilen “Halkara aragatnaşyklary bölümi üçin” diýen bellik bilen ýa-da electron poçtanyň üsti bilen Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz. ugradylýar.

Poçta salgysy:

Bilim edarasy

«Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti»

Halkara aragatnaşyklary bölümi

230008, Grodno şäheri, Tereşkowa köç., 28-nij jaý, Belarus Respublikasy

Soraglaryňyz bar bolsa, bölümiň hünärmnelerine social torda Facebook da: https://www.facebook.com/pages/Grodno-State-Agrarian-University/602012793270727?ref=aymt_homepage_panel sahypada sorap bilersiňiz.

Siziň resminamalaryňyzy öwrenenlerinden soň, Halkara aragatnaşyklary bölüminiň hünärmenleri Grodno welaýatynyň Içeri işler müdirliginiň Raýatlyk wemigrasiýa müdirligi bilen ylalaşmak üçin resminamalary olara ugradýar. 

Goşmaça maglumatlary halkara  aragatnaşyklary bölüminde alyp bilersiňiz:

+375 (152) 62-35-63

Skype: ggau_grodno