Grodno

Grodno -  Häzirki zaman Belarussiýanyň çägindäki iň gadymy şäherleriň biridir. Ol ýurduň günbatar  böleginde owadan Neman derýasynyň iki tarapynda ýerleşýär. Häzirki wagtda onuň ilaty 360 müň adam. Şäherde dökünleri, sintetiki süýümleri, azyk önümlerini we temmäki öndürýän köp kärhanalar bar.

Grodnoda birnäçу gadymy binalar: Köne we Täze köşkler, KoloŽsk buthanasy (Belarussiýanyň hereket edÝän iň gadymy buthanalarynyň biri), Lýuteran buthanasy (Belarussiýada ýeke-täk hereket edýän), Keramatly Fransisk Ksaweriýnin kafedral kostýoly, Drama we gurjak teatrlary we beýlekiler bar.

Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti sebitde ýokary bilim edaralarynyň iň öde baryjylarynyň biridir. Ol 1961-nji ýylda esaslandyryldy. Uniwersitetiň 7 fakultetinde müňlerçe talyplar, şol sanda daşary ýurtly talyplar okaýarlar. Mundan başga-da, iňlis delinde okadylÝan käbir hünärler hem bar. Talyplar umumy  ýaşaýyş jayy bilen üpjün edilýärler we uniwersitetiň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň işjeň gatnaşýarlar.

grodno 1
grodno 10
grodno 11
grodno 12
grodno 13
grodno 16
grodno 17
grodno 2
grodno 3
grodno 4
grodno 5
grodno 6
grodno 7
grodno 8
grodno 9