Belarus Respublikasy

Belarus Respublikasy Ýewropanyň merkezinde ýerleşýär we 5 döwlet bilen: Russiýa, Ukraina, Polşa, Litwiýa bilen araçäkleşýär

Belarus Respublikasy

Grodno

Grodno - Häzirki zaman Belarussiýanyň çägindäki iň gadymy şäherleriň biridir. Ol ýurduň günbatar böleginde owadan Neman derýasynyň iki tarapynda ýerleşýär

Grodno

Daşary ýurtly dalaşgärleri “Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti” bilim edarasyna kabul etmegiň tertibi

Giriş wizasyny alandan we Belarus Respublikasyna gelenden soň, dalaşgär uniwersitetу Kabul edilmek üçin aşakdaky işleri geçýär:

Daşary ýurtly dalaşgärleri “Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti” bilim edarasyna kabul etmegiň tertibi

Ýaşaýyş we boş wagt

«Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti» bilim edarasy ähli daşary ýurt raýatlaryna uniwersitetiň umumy ýaşaýyş jaýlaryndan ýer berýär

Ýaşaýyş we boş wagt

Okuwyň nyrhy

Grodno geleniňizde Siziň aşakdaky çykdajylary göz öňünde tutmagyňyz gerek:

Okuwyň nyrhy