Belarus Respublikasy

Belarus Respublikasy

Belarus Respublikasy Ýewropanyň merkezinde ýerleşýär we 5 döwlet bilen: Russiýa, Ukraina, Polşa, Litwiýa bilen araçäkleşýär

Dowamyny oka

Grodno

Grodno

Grodno - Häzirki zaman Belarussiýanyň çägindäki iň gadymy şäherleriň biridir. Ol ýurduň günbatar böleginde owadan Neman derýasynyň iki tarapynda ýerleşýär

Dowamyny oka

Daşary ýurtly dalaşgärleri “Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti” bilim edarasyna kabul etmegiň tertibi

Daşary ýurtly dalaşgärleri “Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti” bilim edarasyna kabul etmegiň tertibi

Giriş wizasyny alandan we Belarus Respublikasyna gelenden soň, dalaşgär uniwersitetу Kabul edilmek üçin aşakdaky işleri geçýär:

Dowamyny oka

Ýaşaýyş we boş wagt

Ýaşaýyş we boş wagt

«Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti» bilim edarasy ähli daşary ýurt raýatlaryna uniwersitetiň umumy ýaşaýyş jaýlaryndan ýer berýär

Dowamyny oka

Okuwyň nyrhy

Okuwyň nyrhy

Grodno geleniňizde Siziň aşakdaky çykdajylary göz öňünde tutmagyňyz gerek:

Dowamyny oka