inter@ggau.by inter.ggau@yandex.ru
+375 (152) 74 04 39 ggau_grodno

Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti

Halkara aragatnaşyklary bölümi

Belarus Respublikasy Ýewropanyň merkezinde ýerleşýär we 5 döwlet bilen: Russiýa, Ukraina, Polşa, Litwiýa bilen araçäkleşýär.

Belarus Respublikasy

Grodno - Häzirki zaman Belarussiýanyň çägindäki iň gadymy şäherleriň biridir. Ol ýurduň günbatar böleginde owadan Neman derýasynyň iki tarapynda ýerleşýär.

Grodno

Wideoýazgy

  • Grodno State Agrarian University
  • I’m GSAU student
  • Обучение граждан из Туркменистана в ГГАУ

Giriş wizasyny alandan we Belarus Respublikasyna gelenden soň, dalaşgär uniwersitetу Kabul edilmek üçin aşakdaky işleri geçýär:

Daşary ýurtly dalaşgärleri “Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti” bilim edarasyna kabul etmegiň tertibi

«Grodnonyň döwlet agrar uniwersiteti» bilim edarasy ähli daşary ýurt raýatlaryna uniwersitetiň umumy ýaşaýyş jaýlaryndan ýer berýär.

Ýaşaýyş we boş wagt

Grodno geleniňizde Siziň aşakdaky çykdajylary göz öňünde tutmagyňyz gerek:

Okuwyň nyrhy